Horizon3

Investering i fonde

En investeringsfond er en pool af midler, der er indsamlet fra forskellige investorer med det formål at blive investeret i en diversificeret portefølje af aktier, obligationer, ejendomme og andre værdipapirer.

Investeringsfonde er derfor et populært investeringsinstrument, da de giver enkeltpersoner mulighed for at investere i en bred vifte af attraktive værdipapirer og aktivklasser.

Hvordan fungerer en investeringsfond?

Når du investerer i en investeringsfond, bliver du investor – det vil sige, at du får udstedt investeringsbeviser. Med andre ord køber du andele eller investeringsbeviser i fonden. Disse andele repræsenterer dit ejerskab i fondens samlede portefølje

Fonden kan være aktivt forvaltet, hvilket betyder, at fondens midler administreres af et professionelt forvaltningsteam, der træffer beslutninger om køb og salg af værdipapirer baseret på fondens investeringsstrategi og mål. 

Fonden kan også være passivt forvaltet, hvilket betyder, at investeringer af fondens midler sker automatisk med henblik på at følge et bestemt indeks eller benchmark. Det kunne fx være OMX C25.

I Horizon3 holder
vi det simpelt

Fordele ved at investere gennem investeringsfonde

Risikospredning

En af de vigtigste fordele ved investeringsfonde er risikospredning. Ved at investere i en fond får du adgang til en bredt diversificeret portefølje af værdipapirer. Dette betyder, at dine investeringer er spredt ud på tværs af forskellige aktier, sektorer og/eller geografiske områder, hvilket kan være med til at reducere risikoen for tab – i forhold til at satse alt på én enkelt investering.

Du får en bred vifte af investeringsmuligheder

Investeringsfonde tilbyder en bred vifte af investeringsmuligheder og fleksibilitet. Der findes fonde, der passer til forskellige investeringsstrategier og risikoprofiler. Du kan for eksempel vælge mellem aktiefonde, obligationsfonde, indeksfonde, sektorfonde og mange flere. Det giver dig muligheden for at tilpasse dine investeringer efter dine præferencer.

Du sparer tid

Når du investerer gennem en aktivt forvaltet investeringsfond, sparer du samtidig tid, eftersom en professionel porteføljeforvalter hjælper dig med at investere dine penge, uden du selv behøver at foretage dig noget.

Du kan investere over hele verden

Når du investerer i en investeringsfond, er det vigtigt at være opmærksom på de forvaltningsgebyrer og omkostninger, der kan være forbundet med investeringen. Disse omkostninger kan påvirke dit samlede afkast, og derfor spiller det en væsentlig rolle i din investeringsbeslutning.  

Du får sikkerhed og kontrol

Investeringsfonde opererer inden for de europæiske og danske love, der fastsætter retningslinjerne for deres aktiviteter. Disse foreninger overvåges af Finanstilsynet, den danske myndighed, der også fører tilsyn med banker og pensionskasser. Investeringsfonden og porteføljeforvalteren er underlagt en omfattende lovgivning, der sikrer dig som investor.

Hvilke omkostninger er der?

Når du investerer i en investeringsfond, er det vigtigt at være opmærksom på de forvaltningsgebyrer og omkostninger, der kan være forbundet med investeringen. Disse omkostninger kan påvirke dit samlede afkast, og derfor spiller det en væsentlig rolle i din investeringsbeslutning.  

Hvordan fungerer en investeringsfond?

Forvaltningsgebyrer er gebyrer, som fonden typisk opkræver for at dække omkostningerne ved at administrere og forvalte fondens aktiviteter.

Gebyrerne kan variere fra fond til fond og angives normalt som en procentdel af den enkelte investors investering. Det er vigtigt at være opmærksom på, at forvaltningsgebyrerne påvirker dit afkast direkte ved at reducere den gevinst, du samlet set vil opleve som investor.

I Horizon3 tager vi et årligt forvaltningsgebyr på 1,50%. Derudover er det værd at bemærke, at bankerne og handelsplatformene også typisk tager et handelsgebyr. Mange tager sågar et depotgebyr, for hver udenlandske aktier man ejer. Køber man investeringsbeviser i en dansk fond som Horizon3, hvor der investeres i udenlandske aktier, vil disse udgifter være i fonden, hvilket ikke er uvæsentligt.

Beskatning ved investeringsfonde

Skattereglerne i forbindelse med investering i fonde afhænger af, hvilke midler du investerer i den pågældende investeringsfond.

Frie midler

Når du investerer opsparing – også kaldet frie midler – i en investeringsfond, beskattes afkastet enten som lagerbeskatning eller realisationsbeskatning.

Beskatningen af frie midler – uanset om det er via lagerbeskatning eller realisationsbeskatning – følger reglerne for aktieskat.

Når du betaler aktieskat, bliver din aktieindkomst beskattet med 27% af de første 58.900 kr. (2023) – og for aktieindkomst, der overstiger 58.900 kr., er aktieskatten 42%. Det er kun det beløb, der overstiger 58.900 kr., som du skal betale 42% aktieskat af. På den måde fungerer aktieskatten lidt som topskatten.

Gevinsten for din investering opgøres som forskellen mellem salgsprisen og den oprindelige købspris. Er din gevinst negativ, kan du modregne tabet i fremtidige gevinster.

Aktiesparekonto

Hvis du investerer gennem en aktiesparekonto, kan der være særlige skatteregler, der gælder. Disse kan omfatte en lavere skattesats eller skattefritagelse for visse typer afkast.

Aktiesparekontoen er lagerbeskattet. Det vil sige, at du betaler skat af den samlede værdi, kontoen er steget med i løbet af et år. Skatten på gevinster fra en aktiesparekonto er 17 procent, hvilket også gælder for udbetalte udbytter.

Aktiesparekontoen er derfor en attraktiv investeringsstruktur, men der er også et loft på, hvor mange penge investorer må investere gennem den. Loftet for indskud på aktiesparekontoen er 106.600 kr. pr. 1. januar 2023.

Investér i Horizon3 Innovation

Horizon3 Innovation er en ny, børsnoteret UCITS fond, der investerer langsigtet i 20 til 30 af verdens mest innovative vækstvirksomheder. Virksomheder, der er kendetegnet ved at have strukturel medvind, positivt cash flow og sunde finansielle balancer – og hvor ledelsen også har hånden på kogepladen.

Fonden er aktivt forvaltet, udloddende, underlagt reglerne for realisationsbeskatning (medmindre du investerer gennem din aktiesparekonto), og fonden kan handles i bankerne og på handelsplatforme som Nordnet og Saxo Bank.

Fonden henvender sig til investorer med en investeringshorisont på minimum fem år, som ønsker en eksponering mod aktier inden for innovation, teknologi og vækst.

Læs vores investeringscases på vores positioner